2006/Dec/19


คำแถลงเปิดกิจกรรม Work Shop
โครงการเขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ
รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๘


* ภาพกิจกรรม Work Shop ณ อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค พ.ย. 2548

คุณระริน อุทกะพันธ์ (ที่5จากซ้าย) และคณะวิทยากรร่วมโครงการฯ


เรียนท่านวิทยากร ท่านคณะกรรมการโครงการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ดิฉันในนามของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สายธุรกิจสำนักพิมพ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Work Shop โครงการ เขียนเป็นเล่มนายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ


ในฐานะของผู้ผลิตหนังสือมีความยินดีอย่างยิ่งในการจัดโครงการฯนี้ขึ้น ด้วยแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการผลิตงานหนังสือเล่มของอมรินทร์ ซึ่งมีคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่นำเสนอหนังสือคุณภาพมายาวนานกว่า ๑ ทศวรรษ ผ่าน ๑๓ สำนักพิมพ์


ด้วยการเล็งเห็นว่าหนังสือคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความสุขคู่ความรู้ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนที่เขียนโดยนักเขียนไทย อันเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงการนำพาผู้อ่านไปสู่แนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทุกยุคสมัย


การส่งเสริมแวดวงวรรณกรรมไทยอย่างครบวงจรจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของเรา ตั้งแต่การหาเวทีให้นักเขียน สนับสนุนการจัดพิมพ์งาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการรางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ของการจัดการประกวด


โครงการเขียนเป็นเล่มนายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดข้างต้น พร้อมไปกับการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต คณะบรรณาธิการ นักคิด นักเขียน และนักอ่าน ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่อเนื่องที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่อยากจะก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพนี้อย่างจริงจัง

ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในแวดวงวรรณกรรมไทย เป็นอีกครั้งที่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจะได้รับการเพาะหว่าน เพื่อรอวันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามในหัวใจของผู้รักการอ่านอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมต่อไป


ขอขอบพระคุณ

ระริน อุทกะพันธุ์
กรรมผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์Comment

Comment:

Tweet


open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile
#1 by Shuu Exteen At 2009-04-27 04:03,

โครงการเขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ
View full profile