TheObjective

2006/Dec/21

โครงการ "เขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่านอย่างครบวงจร

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดข้างต้น

พร้อมกับการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต คณะบรรณาธิการ

นักคิด นักเขียน และนักอ่าน


หลักการและเหตุผล

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายหนังสือเล่มมากกว่า ๑๐ ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นวงการวรรณกรรมไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่สนับสนุนการรังสรรค์งานเขียนใหม่ๆ การหาเวทีและที่ทางให้นักเขียน ตลอดจนสนับสนุนการพิมพ์งานให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านหันกลับมาเสพงานของนักเขียนไทยที่มีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าวรรณกรรมต่างชาติ

ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัล"นายอินทร์อะวอร์ด " ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยปี ๒๕๔๙ นับเป็นปีที่ ๗ ของการจัดการประกวด

เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และปูทางสร้างโอกาสให้นักเขียนไทยรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมควบคู่เพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ภายใต้ โครงการ "เขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ" โดยแบ่งออก กิจกรรมเสวนาสัญจร ,กิจกรรม Work Shop และ Camp สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และกลุ่มนิสิต นักศึกษา เพื่อแนะนำเทคนิค ความรู้ ข้อคิด ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยมีนักเขียน และคณะบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ เกี่ยวกับงานเขียนวรรณกรรมไทย ให้กับผู้ที่สนใจ
๒. สร้างเวทีให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย
๓. สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้รอบด้านให้กับสังคม


ด้วยรูปแบบของกิจกรรมต่อเนื่อง ที่เปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่สนใจ

๑. จุดเริ่มต้น : เสวนาสัญจรกับนักคิด นักเขียน และกลุ่มคนทำงานหนังสือร่วมสมัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสวนา ให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการเป็นนักเขียน การทำงานหนังสือ และวิธีอ่าน คิด เขียนอย่างเป็นระบบ โดยการจับมือของนักเขียน คณะบรรณาธิการ ตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมความสามารถให้นิสิตนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักได้พัฒนาไปสู่อาชีพนักเขียนต่อไป

๒. ค้นหาเส้นทางสู่นักเขียนมืออาชีพ
เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความแสดงมุมมอง ความคิดเห็นจากการอ่าน โดยไม่จำกัดรูปแบบ และประเภทหนังสือ ความยาว ๑ - ๓ หน้ากระดาษเอ ๔

การส่งบทความ ติดตามโครงการฯ และเข้ารับฟังการเสวนา ผ่านการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และส่งบทความโดยตรงถึงบริษัทฯ ได้ที่ :
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (โครงการเขียนเป็นเล่มฯ) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)

วิธีการคัดเลือกบทความ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกบทความ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจาก ๑. การใช้ภาษาได้เหมาะสม ๒. การนำเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์ ๓. การจับประเด็นและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

รางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : จะได้รับสิทธิเข้าร่วม กิจกรรม Work Shop และ Camp โครงการเขียนเป็นเล่มฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๓. Work Shop และ Camp โครงการเขียนเป็นเล่มฯ

Work Shop : กิจกรรมต่อเนื่องที่จะพัฒนาทักษะการอ่าน คิด เขียน อย่างเป็นระบบ

โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ
๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานเขียนประเภทใดประเภทหนึ่งที่สนใจ และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร นักเขียน คณะบรรณาธิการ
๒. เข้าร่วม Camp ในบรรยากาศประทับใจกับเพื่อนผู้มีใจรักในงานหนังสือ และใกล้ชิดกับนักเขียนชั้นนำของไทย
๓. โอกาสในการนำเสนอต้นฉบับแก่สำนักพิมพ์ ตลอดจนคำแนะนำเพื่อพัฒนาไปสู่การส่งผลงานเข้าประกวด หรือการจัดพิมพ์เป็นเล่มได้ต่อไป

Camp : เพื่อพัฒนาการเขียน และสานต่อสายสัมพันธ์นักเขียน - นักอ่าน ต่างรุ่น


ผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมหลังจากผ่านการ Work Shop มาแล้ว จะเข้าสู่การวิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนร่วมกัน ได้มีโอกาสเข้าพบและใกล้ชิดกับนักเขียนไทยชั้นนำ อาทิ ลาว คำหอม ,ชาติ กอบจิตติ เป็นต้น พร้อมข้อแนะนำ และความรู้ในเชิงลึกโดยนักเขียนที่เข้าร่วม Camp คณะบรรณาธิการ ตลอดจนบุคคลมีชื่อเสียง ที่รักการอ่าน การเขียน

คณะกรรมการโครงการฯ

๑. คุณองอาจ จิระอร บรรณาธิการอำนวยการ
๒. คุณจตุพล บุญพรัด ผู้ช่วยบรรณาธิการอำนวยการ ฝ่ายวรรณกรรมไทย
และบรรณาธิการแพรวสำนักพิมพ์
๓. คุณระพีพรรณพัฒนาเวช บรรณาธิการสำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
๔. คุณนภาพร พิทยวราภรณ์ บรรณาธิการเล่ม แพรวสำนักพิมพ์
๕. คุณคำหอม ศรีนอก บรรณาธิการสุดสัปดาห์สำนักพิมพ์
๖. คุณอังสนา พานิชเจริญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์อรุณ
๗. คุณวาสนา นิ่มนวล บรรณาธิการ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
๘. คุณเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง บรรณาธิการเล่มสำนักพิมพ์อมรินทร์
๙. คุณนฤมล อิทธิวิวัฒน์ บรรณาธิการเล่ม ฝ่ายหนังสือเล่ม


สร้างสรรค์โครงการโดย


ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์หนังสือเล่ม
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
www.amarinpocketbook.com

ติดต่อโครงการ

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (โครงการเขียนเป็นเล่ม)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)
๖๕/๑๐๑ - ๑๐๓ หมู่ ๔ ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทร. ๐๒-๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๔๑ ๔๑๔๗
โทรสาร. ๐๒-๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๑๕๐
e-mail : readnshare@amarin.co.thอีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพในเครืออมรินท์

2006/Dec/19


คำแถลงเปิดกิจกรรม Work Shop
โครงการเขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ
รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๘


* ภาพกิจกรรม Work Shop ณ อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค พ.ย. 2548

คุณระริน อุทกะพันธ์ (ที่5จากซ้าย) และคณะวิทยากรร่วมโครงการฯ


เรียนท่านวิทยากร ท่านคณะกรรมการโครงการฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ดิฉันในนามของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สายธุรกิจสำนักพิมพ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Work Shop โครงการ เขียนเป็นเล่มนายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ


ในฐานะของผู้ผลิตหนังสือมีความยินดีอย่างยิ่งในการจัดโครงการฯนี้ขึ้น ด้วยแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการผลิตงานหนังสือเล่มของอมรินทร์ ซึ่งมีคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่นำเสนอหนังสือคุณภาพมายาวนานกว่า ๑ ทศวรรษ ผ่าน ๑๓ สำนักพิมพ์


ด้วยการเล็งเห็นว่าหนังสือคือส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความสุขคู่ความรู้ให้แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนที่เขียนโดยนักเขียนไทย อันเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ รวมถึงการนำพาผู้อ่านไปสู่แนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทุกยุคสมัย


การส่งเสริมแวดวงวรรณกรรมไทยอย่างครบวงจรจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของเรา ตั้งแต่การหาเวทีให้นักเขียน สนับสนุนการจัดพิมพ์งาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการรางวัล นายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ของการจัดการประกวด


โครงการเขียนเป็นเล่มนายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ จึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดข้างต้น พร้อมไปกับการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต คณะบรรณาธิการ นักคิด นักเขียน และนักอ่าน ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่อเนื่องที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่อยากจะก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพนี้อย่างจริงจัง

ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในแวดวงวรรณกรรมไทย เป็นอีกครั้งที่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจะได้รับการเพาะหว่าน เพื่อรอวันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามในหัวใจของผู้รักการอ่านอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมต่อไป


ขอขอบพระคุณ

ระริน อุทกะพันธุ์
กรรมผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์

โครงการเขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ
View full profile