Profile

Personal Profile

Name: โครงการเขียนเป็นเล่ม นายอินทร์อะวอร์ดสู่นักเขียนมืออาชีพ

Contact: amarinwriter(at)hotmail.com

Gender: not specific

Birthday: 1 Jan 2005

Location: -

Website: http://www.amarinpocketbook.com

About me: Blog แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และบันทึกเรื่องราวของชุมชนนักอยากเขียนในโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเนื่องและเปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่สนใจการอ่าน การเขียน

ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักเขียน ผู้ผลิตหนังสือ และผู้อ่าน

'เพราะการอ่านคือรากฐานที่สำคัญ'

----------------------------------------

สร้างสรรค์โครงการโดย
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์หนังสือเล่ม
บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

02-422-9999 ต่อ 4141-7
amarinwriter@hotmail.com
webmaster@amarinpocketbook.com